Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Periodiseringsfond

Definition En skattemässig reservering som gör det möjligt att jämna ut resultatet över tiden. Lagrum 30 kap. IL Kommentar Avsättning till periodiseringsfond ger en möjlighet att jämna ut resultatet mellan år med överskott och år med underskott. Avsättning till periodiseringsfond får göras av ...

arrow_forward
rs

Anteciperad utdelning

Definition En utdelning från ett dotterbolag som tas upp som intäkt i moderbolaget trots att den ännu inte är beslutad. Kommentar För att kunna boka upp en anteciperad utdelning krävs det att moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av rösterna. Det krävs även att moderbolaget kan bedöma intä...

arrow_forward
rr

Moms

Löpande bokföring Ingående och utgående moms redovisas normalt i kontogrupp 26 Moms och särskilda punktskatter. Ingående och utgående moms bruttoredovisas på kontona 2610-2640 och sammanställs sedan netto för redovisning till Skatteverket på konto 2650 Redovisningskonto för moms. Bokslut Ingående ...

arrow_forward
rr

Synundersökning

Löpande bokföring Utgifter för synundersökning till anställda kan bokföras i kontogrupp 76 Övriga personalkostnader. Se uppslagsorden Synundersökning i Rätt Lön och Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Kontantförsäljning

Vid kontantförsäljning av varor, produkter eller tjänster ”över disk” erhålles betalningen i samband med försäljningstillfället. Registrering av kontantförsäljningen sker vanligtvis i ett certifierat kassaregister. Kontantförsäljning intäktsredovisas på ett lämpligt konto i kontoklass 3 och ingår i...

arrow_forward
rb

Främmande kapital

Definition Främmande kapital är ett i bolagsrättsliga sammanhang förekommande ord som står för bolagets skulder. Främmande kapital är motsatsen till Eget kapital. Främmande kapital är alltså olika former av lån som är långfristiga eller kortfristiga, räntebärande eller icke-räntebärande.

arrow_forward
rm

Konferensarrangemang

Begreppet konferensarrangemang används här för att beteckna en sammansatt tjänst som innefattar tillgång till lokaler såsom hörsalar, möteslokaler eller sammanträdesrum samt stödtjänster som gör det möjligt för kunden att genomföra en konferens. Frågan är om konferensarrangemanget ska ses som en tj...

arrow_forward
rr

Delpost

Enligt 3 kap. 4 § ÅRL får poster i balans- och resultaträkningarna alltid delas upp i delposter. Poster ska delas in i delposter enligt samma paragraf om delarna tillkommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att de är av betydelse men hänsyn till kravet i ÅRL på rättvisande bild.

arrow_forward
rr

Diverse kostnader

Inte bara vid inköp av inventarier, varor och tjänster utan även vid olika slags omkostnader bör företaget så långt möjligt finna ett lämpligt och specifikt utgiftskonto i BAS-kontoplanen. Avser utgiftsposten mycket obetydliga belopp kan man använda ett samlingskonto för övriga externa kostnader, t...

arrow_forward
rr

Muggar, kaffekoppar

Löpande bokföring Företagets utgifter för muggar, koppar, glas, porslin, bestick etc. avseende personalen utgör normalt förbrukningsmateriel, men kan liksom kaffe, te, mjölk, kakor, smör, bröd etc. debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2022) Utgifterna kan också kostnadsföras som en di...

arrow_forward
Visar 101 till 110 av 5129 träffar.