Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Gemensamt styrt företag

Ett gemensamt styrt företag är enligt 1 kap. 5 a § ÅRL en juridisk person som två eller flera parter genom ett avtal utövar ett gemensamt bestämmande inflytande över. I K3:s kommentar till bestämmelsen anges att det enda som skiljer ett gemensamt styrt företag från andra företag är att det finns et...

arrow_forward
ra

Flextid

Definition Flextid är en förkortning för flexibel arbetstid. Att en arbetstagare enligt anställningsavtalet har rätt att ”flexa” innebär att arbetstagaren, oftast inom vissa ramar, har rätt att bestämma vilka timmar på dygnet som arbetet ska utföras på. Flextid kan till exempel innebära att en arbe...

arrow_forward
rm

Presentkort

Sedan 2019 har momsreglerna för presentkort samordnats inom EU och det gemensamma begreppet voucher har införts. EU-länderna skiljer mellan enfunktions- och flerfunktionsvoucher. Den stora skillnaden mellan dessa är att momsen på en enfunktionsvoucher redovisas redan vid försäljningen av själva vou...

arrow_forward
rs

Periodisering

Definition Att hänföra inkomster och utgifter till rätt period. Kommentar Beskattningen styrs till stor del av redovisningen. När det finns ett samband mellan hur frågan behandlas redovisningsmässigt och skattemässigt talar man om det kopplade området. Sambandet mellan redovisning och beskattning...

arrow_forward
rm

Programvara

Beskattning I momshänseende skiljer man på standardprogram och skräddarsydda IT-program. Som standardprogram avses program som är allmänt tillgängliga. Ett exempel är ordbehandlingsprogram. Det motsatta är en programvara som är skräddarsydd för en användare. I det senare fallet är det en tjänst som...

arrow_forward
ra

Övervakning

arrow_forward
rb

Fondaktie

Definition Fondaktie kallas en ny aktie som ges ut i samband med en Fondemission. Det är dock inte någon rättslig skillnad mellan en fondaktie och andra aktier när de väl är beslutade, registrerade och utgivna. Det innebär att behovet av att kalla en viss aktie ”fondaktie” vanligtvis upphör när...

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, upplysningar ÅRL

Samtliga företag ska enligt 5 kap. 8 § ÅRL för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om tillgångarnas anskaffningsvärde, tillkommande och avgående tillgångar, överföringar, årets avsk...

arrow_forward
rr

Terminalglasögon

Terminalglasögon är en benämning för speciella glasögon för att kunna arbeta framför dataterminal/bildskärm. Om arbetsgivaren bekostar den anställdes terminalglasögon kan detta utgöra en skattefri förmån under förutsättning att den anställde behöver sådana för sitt arbete, arbetsredskap. Arbetsgiva...

arrow_forward
rr

Restvärdesavskrivning

För skattemässiga avskrivningar på maskiner, inventarier, bilar, s.k. balanserade utgifter samt andra slags immateriella anläggningstillgångar finns f.n. två olika slags avskrivningssystem: räkenskapsenlig avskrivning och restvärdeavskrivning (även kallad restvärdemetoden). Se uppslagsordet Restvär...

arrow_forward
Visar 1061 till 1070 av 5129 träffar.