Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Allmän pensionsavgift

Definition En socialavgift som betalas av alla som omfattas av svensk socialförsäkring. Lagrum lagen om allmän pensionsavgift Kommentar Avgiften beräknas och betalas som en del av fysiska personers slutskatt. Avgiften betalas på inkomst av anställning och inkomst av näringsverksamhet. Reglerna ...

arrow_forward
rs

Negativt räntenetto

Definition Saldot när ränteutgifter som ska dras av är större än ränteinkomster som ska tas upp. Lagrum Begränsas 24 kap. 23 § IL Kommentar Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas vissa negativa räntenetton genom en generell räntebegrä...

arrow_forward
rl

Jämkning

Huvudregeln är att huvudarbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag enligt skattetabell och eventuella sidoinkomster beskattas med 30 %. En anställd kan begära ett högre skatteavdrag, s.k. frivillig skatt, utan beslut från Skatteverket men för att arbetsgivaren ska kunna göra ett lägre skatteavd...

arrow_forward
ra

Vikt

I vissa fall kan en persons vikt vara av betydelse för anställningen. Så kan till exempel vara fallet om det rör sig om arbete i trånga utrymmen, om vikten sammanfaller med stor kroppsvolym och/eller med minskad rörlighet (så behöver inte alltid vara fallet). Tung vikt kan även komma av att en pers...

arrow_forward
rs

Sponsring

arrow_forward
rb

Koncernföretag

Definition Koncernföretag är en beteckning för företag som tillhör samma koncern, det vill säga både moderbolag och dotterföretag är koncernföretag. I dagligt tal används ofta beteckningen ”systerbolag” för bolag med samma moderbolag. Lagar och regler 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) 1 ...

arrow_forward
rl

Trängselskatt

Lag Bestämmelser om trängselskatt finns i lag (2004:629) om trängselskatt. Trängselskatt i StockholmTrängselskatt debiteras när en bil passerar ut eller in i Stockholms innerstad samt på Essingeleden och från och med 1 januari 2020 gäller nya regler för tider och belopp, vilka dagar som är avgif...

arrow_forward
rr

Avveckling av företag

Ett företag eller en näringsverksamhet kan upphöra frivilligt sedan ägarna beslutat lägga ned eller sälja verksamheten/företaget. Företaget kan också avvecklas sedan det gått i konkurs eller sedan det försatts i likvidation av tingsrätten eller Bolagsverket. En avveckling förutsätter normalt att fö...

arrow_forward
rl

Arbetsgivardeklaration

I skatteförfarandelagen (2011:1244) som infördes 2012 ändrades en del definitioner och begrepp. Begreppet skattedeklaration behölls som samlingsbegrepp samtidigt som två nya begrepp infördes: arbetsgivardeklaration och mervärdesskattedeklaration. Den som är avgiftsskyldig för arbetsgivaravgifter s...

arrow_forward
ra

Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring bygger på behovet av viss arbetskraft i Sverige. Utgångspunkten är arbetsgivarens bedömning om behovet av att rekrytera viss utländsk arbetskraft. För att kunna invandra som arbetstagare till Sverige måste det föreligga ett erbjudande om en anställning som personen i fråga ka...

arrow_forward
Visar 1051 till 1060 av 5043 träffar.