Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

IFRIC

IFRIC är uttalanden från IFRS Interpretations Committee och en del av regelverket IFRS. Idag (december 2021) finns följande uttalanden i form av IFRIC: IFRIC 1 Förändringar i befintliga skulder avseende nedmontering, återställande och liknande åtgärder IFRIC 2 Medlemsandelar i ekonomisk...

arrow_forward
rb

Efterutdelning

Definition Efterutdelning är en Vinstutdelning som sker på extra bolagsstämma, eller annan stämma som inte är årsstämma, efter det att ett aktiebolags resultat- och balansräkning fastställts. Efterutdelning följer reglerna om vinstutdelning och kan i huvudsak ses som en särskild variant av utdel...

arrow_forward
rm

Fastighetstjänst

Momsen avseende fastighetstjänster tillhör de mest komplicerade reglerna. Enligt momslagen finns det ett undantag från moms avseende flera fastighetstjänster. Det finns även ett flertal undantag från undantaget vilket medför att det även finns momspliktiga fastighetstjänster. Dessutom finns frivill...

arrow_forward
rr

Privata uttag

Om ägaren/delägaren i enskild firma eller handelsbolag gör ett uttag av pengar eller varor för eget bruk eller konsumtion utgör detta ett privat uttag. Detsamma gäller om ägaren/delägaren låter företaget betala dennes privata utgifter, räkningar, försäkringar, skatter eller privata bostadsutgifter....

arrow_forward
rr

Hållbarhetsrapport

Från och med den 1 december 2016 gäller reglerna om hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy. Implementering av lagstiftningen sker i 6 kap. ÅRL. De nya reglerna om hållbarhetsrapport ska tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Stora företag som de senaste två räkensk...

arrow_forward
rr

Betalningar vid import/införsel

Betalningar till utlandet vid import och införsel kan ske på många olika sätt men vanligen genom en elektronisk girering/utbetalning till mottagarens bank-/bankgirokonto, eller motsvarande. Löpande bokföring Den lämnade betalda likviden i svenska kronor (för köp av den utländska valutan) kreditera...

arrow_forward
rr

Eget kapital i filialer

Eget kapital i en filial består normalt enbart av balanserade vinstmedel. Löpande bokföring I BAS finns inga särskilda konton för eget kapital i filialer. De konton som finns för aktiebolag föreningar kan användas även av filialer. Därmed används lämpligen konto 2090 Fritt eget kapital. K2-regler...

arrow_forward
rr

Deposition

I vissa sammanhang måste företaget betala en deposition som en slags säkerhet/garantikapital under viss tid. Det är vanligt att företaget deponerar ett belopp för att få anbudsunderlag t.ex. inom byggbranschen. Beloppet utgör en fordran hos betalaren - och en skuld hos mottagaren - fram till dess b...

arrow_forward
rm

Parkering

Parkeringsverksamhet är momspliktig. Som parkeringsverksamhet räknas inte bara parkering av bilar utan regeln omfattar även upplåtelse av parkering för transportmedel som fartyg i båthamn och luftfartyg på flygplats. Även om parkeringsverksamhet är momspliktig utgår inte moms när parkering t.ex. ...

arrow_forward
rl

Föräldraledighet och föräldrapenning

Lag En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584). Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110). GraviditetspenningEn gravid anställd som på grund av si...

arrow_forward
Visar 1041 till 1050 av 5129 träffar.