Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Börskostnader

arrow_forward
rs

Byggkostnader

Definition Kostnader för att göra en ny-, till- eller ombyggnad av en byggnad. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Utgifter för att uppföra, bygga till eller bygga om en byggnad ska fördelas på olika tillgångar och dessa kostnadsförs olika snabbt. Delar av utgifterna kan vara byggnadsinventarier och s...

arrow_forward
rr

Aktiv marknad

Aktiv marknad existerar enligt K3 punkt 12.25 när följande villkor är uppfyllda: Handeln avser likartade produkter. Intresserade köpare och säljare finns normalt. Information om priserna är allmänt tillgänglig.

arrow_forward
rs

Handelsbolag

Definition Hos Bolagsverket registrerat avtal om att bedriva näringsverksamhet, träffat mellan två eller fler fysiska eller juridiska personer. Lagrum 50 kap. och 51 kap. IL Kommentar Ett handelsbolag är en juridisk person, men inte ett skattesubjekt för inkomstskatt. Ett kommanditbolag är ett ...

arrow_forward
ra

Anställningsrätt

Inom arbetsrätten finns en regel som handlar om arbetsgivarens fria anställningsrätt. En arbetsgivare kan fritt bestämma om denne över huvud taget ska anställa någon och vem denne i så fall ska anställa. Denna huvudregel kan dock begränsas genom lagstiftning eller kollektivavtal. Anställningstill...

arrow_forward
rl

Minnesgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan till en anställd ge en minnesgåva vid högtidsdagar. När den anställde fyller t.ex. 50 eller 60 år ...

arrow_forward
ra

Allmän förhandlingsrätt

Sedan mitten av 1930-talet har det funnits en lagfäst rätt att begära förhandling med en förhandlingsberättigad motpart. Dessa regler återfinns nu i 10 § medbestämmandelagen och innebär att en förhandlingsberättigad part (dvs. en arbetsgivare, en arbetsgivarorganisation eller en arbetstagarorganisa...

arrow_forward
rb

Anvisningar från bolagsstämman

Definition Anvisningar från bolagsstämman är sådana generella riktlinjer eller detaljerade instruktioner som bolagsstämman utfärdar till styrelse och verkställande direktör genom beslut på stämman. Att stämman får lämna anvisningar till styrelsen framgår av lagens förbestämda beslutshierarki, där...

arrow_forward
rb

Ansvar i aktiebolag

arrow_forward
ra

Jourtid

Definition Med jourtid menas tid då arbetstagaren står till förfogande på arbetsplatsen för att vid behov utföra arbete. Arbetstidslagen Uttag av jourtid regleras i arbetstidslagen. Av den lagen följer att jourtid får tas ut om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare...

arrow_forward
Visar 1031 till 1040 av 5043 träffar.