Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Gemensamt styrt företag

Ett gemensamt styrt företag är enligt 1 kap. 5 a § ÅRL en juridisk person som två eller flera parter genom ett avtal utövar ett gemensamt bestämmande inflytande över. I K3:s kommentar till bestämmelsen anges att det enda som skiljer ett gemensamt styrt företag från andra företag är att det finns et...

arrow_forward
rs

Valutakursförlust/Valutakursvinst

Definition Vinst eller förlust på grund av förändring i växelkursen. Lagrum 14 kap. 8 §, 44 kap. 16 § och 48 kap. 17 § IL Kommentar Per balansdagen ska alla fordringar och skulder i utländsk valuta räknas om med balansdagens kurs. En förlust är skattemässigt avdragsgill och en vinst är skattepl...

arrow_forward
ra

Primär förhandlingsskyldighet

En av de viktigaste reglerna i medbestämmandelagen är de om primär förhandlingsskyldighet. Med detta begrepp menas att arbetsgivaren är skyldig att själv begära förhandling innan han fattar eller verkställer vissa beslut. Primär förhandlingsskyldighet finns i flera situationer enligt medbestämmand...

arrow_forward
rr

Goodwill

Goodwill definieras i punkt 19.13 i K3 som den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är högre än värdet enligt punkt 19.10 på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Goodwill, eller övervärde, uppkommer i samband med företagsförvärv ...

arrow_forward
rs

Utbildning

Definition Kurser etc. för att förkovra sig i sitt arbete. Lagrum 11 kap. 9 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar Utbildning under pågående anställning. Det finns ingen särskild lagregel i inkomstskattelagen som reglerar vad som gäller när arbetsgivaren betalar en utbildning för en anställd. Om utbil...

arrow_forward
rl

Personalfest

arrow_forward
rs

Benefikt fång

Definition Förvärv av äganderätten till egendom utan betalning eller annan motprestation. Kommentar Arv, gåva, testamente och bodelning är exempel på benefika fång.

arrow_forward
rs

Värdepapper

Definition En tillgång som representerar ett ekonomiskt värde. Kommentar Ett värdepapper är en bred definition som omfattar till exempel fordringar, aktier, optioner obligationer och konvertibler. För att kunna avgöra hur ett värdepapper ska beskattas är det viktigt att klassificera värdepappret....

arrow_forward
rs

Rehabilitering

Definition Åtgärder för att en sjukskriven person ska kunna komma tillbaka till sitt ordinarie arbete. Lagrum 11 kap. 18 §, 16 kap. 24 § IL Kommentar Rehabilitering och förebyggande behandling är en skattefri förmån för den anställde. Arbetsgivaren får avdrag för utgifter för arbetslivsinrikt...

arrow_forward
rm

Momsfri

Utgångspunkten i momslagen är att alla varor och tjänster är momspliktiga om det inte finns ett undantag som säger att transaktionen inte ska beläggas med moms. Det finns en stor mängd undantag från moms exempelvis inom vård, utbildning och finans. Undantag brukar kallas momsfritt vilket ger en fel...

arrow_forward
Visar 1021 till 1030 av 5129 träffar.