Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Informationstjänst

På momsområdet skiljer man på informationstjänster och utbildningstjänster/pedagogiska aktiviteter. Utbildning kan vara mer eller mindre omfattande och såväl momspliktig (25 %) som momsfri. Den momsfria utbildningen finns framför allt inom det offentliga skolväsendet. Som informationstjänst räknas...

arrow_forward
rm

Ingående skatt

arrow_forward
ra

Interimistiskt förordnande

Definition Ett beslut om ett interimistiskt förordnande är ett beslut som en domstol meddelar i en viss fråga i avvaktan på en slutlig dom. Om det i en rättegång tidigt står mer eller mindre klart att den ena parten har rätt i tvisten kan det vara rimligt och ändamålsenligt att domstolen redan på ...

arrow_forward
rl

Jubilarer

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan till en anställd ge en minnesgåva vid högtidsdagar. När den anställde fyller t.ex. 50 eller 60 år ...

arrow_forward
rl

Jubileumsgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). JubileumsgåvaNär företaget fyller 25 år, 50 år, 75 år, 100 år etc. kan arbetsgivaren ge en vad man i inkomstskattela...

arrow_forward
rr

Julbord/jullunch

Se uppslagsordet Julbord/jullunch i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

K3

K3 är huvudregelverk vid upprättande av års- och koncernredovisning finansiell rapport enligt ÅRL och utgivet av BFN. Mindre företag får i stället välja att tillämpa K2. Den fullständiga benämningen på K3 är BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Sedan K3:s tillkomst 2012 har det omfat...

arrow_forward
rr

K4

Kategorin K4-företag utgörs enligt BFN av företag som i sin koncernredovisning måste eller har valt att tillämpa bestämmelserna i IFRS/IAS. Företag som är noterade på en reglerad marknad ska tillämpa IFRS/IAS enligt EU-förordningen 1606/2002 (artikel 4) enligt 7 kap. 32 § ÅRL. Övriga företag får ti...

arrow_forward
rs

Kapitalvinst

Definition Vinst vid avyttring av kapitaltillgångar. Lagrum 25 kap. och 25 a kap. IL Kommentar När det blir en vinst vid avyttring av kapitaltillgång finns ett antal regler som man måste ta hänsyn till. Reglerna medför ofta att det blir en justering i deklarationen. En kapitalvinst beräknas ge...

arrow_forward
rs

Drivmedelsförmån

Definition När arbetsgivaren tillhandahåller en anställd fritt drivmedel. Lagrum 10 kap. 10 § och 61 kap. 10 § IL Kommentar För den som har förmånsbil ska drivmedelsförmånen värderas till marknadsvärdet inkl. moms multiplicerat med 1,2 för den privata körningen. Det uppräknade värdet utgör unde...

arrow_forward
Visar 1011 till 1020 av 5043 träffar.