Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Brottsbalk (1962:700)

arrow_forward
§

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

arrow_forward
§

Stiftelselag (1994:1220)

arrow_forward
rs

Avyttring

Definition Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. Lagrum 44 kap. 3-10 §§ IL Kommentar Begreppet avyttring omfattar inte benefika överlåtelser som arv, testamente, gåva m.fl. Benefika fång utlöser alltså inte kapitalvinstbeskattning. Avyttri...

arrow_forward
rs

Datorprogram/Programvaror

Definition Instruktioner som styr en dator och beskriver de operationer en dator ska utföra. Lagrum 18 kap. 1 § 2 st. p. 1 IL Kommentar Av 18 kap. 1 § 2 st. framgår att som inventarier räknas också immateriella rättigheter, t.ex. licenser, som förvärvats från någon annan. Reglerna om direktavdr...

arrow_forward
rr

Traktamenten

Löpande bokföring För att lättare kunna fylla i kontrolluppgifterna och underlätta vid skattedeklarationer bör hänsyn tas till de skattemässiga traktamentsreglerna redan vid valet av konto. Endagstraktamenten bokförs som vanlig lön, löner och ersättningar. Övriga traktamenten debiteras konto 7320 T...

arrow_forward
rr

Utgående moms

Den mervärdesskatt, moms, som ska betalas in till staten kallas inom redovisningen för utgående moms och den mervärdesskatt som får dras av från den utgående momsen (eller återfås) i samband med redovisningen/inbetalningen till företagets skattekonto kallas för ingående moms. Utgående moms ska särr...

arrow_forward
rr

Utsläppsrätter

Systemet med utsläppsrätter är ett resultat av Kyotoavtalet och administreras i Europa av EU. Det introducerades 2005. Syftet med utsläppsrätter är att minska utsläppen av växthusgaser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, vilket görs genom att en övre gräns sätts för hur stora de totala ut...

arrow_forward
rr

Vinstandelslån

Ett vinstandelslån är enligt 11 kap. 11 § ABL ett lån där räntan helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Kapitalbeloppet är däremot fast. Om vinstandelslånet är ett konvertibelt skuld...

arrow_forward
rr

Överkursfond

En nyemission kan genomföras till överkurs, dvs. aktier har emitterats till en kurs som överstiger aktiens kvotvärde. Överkursen tillförs i sådana fall överkursfonden. Enligt RedR1 tillförs överkursfonden medel även om nyemissionen ännu inte är registrerad av Bolagsverket. Löpande bokföring Den de...

arrow_forward
Visar 1001 till 1010 av 5043 träffar.