Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Förmedling

Definition Förmedling kan ske i eget eller i annans namn. För att kunna avgöra momsbeskattningen behöver säljare och köpare avgöra om en förmedlare är skattskyldig för hela försäljningen (i eget namn) eller bara förmedlingsprovisionen (i annans namn för dennes räkning), om det finns undantag, vilke...

arrow_forward
rl

Sjuklön och sjukpenning

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047)om sjuklön. I princip har alla anställda rätt till sjuklön från första anställningsdagen. Undantag görs när en anställning avser att vara kortare tid än en månad...

arrow_forward
rb

Ställföreträdarjäv

Definition Ställföreträdarjäv är den situation där en person i förtroendeposition, till exempel en styrelseledamot eller verkställande direktör, är jävig på grund av att han eller hon företräder en juridisk person i ett avtal mellan bolaget där han eller hon har en förtroendeposition, och den föret...

arrow_forward
rm

E-handel

Handel av varor och tjänster via olika plattformar har möjliggjort handel, dygnets alla timmar och har även gjort handeln alltmer internationell. Det är numera lika lätt att handla varor och tjänster via dator och telefon som att göra det lokalt i en butik i närheten. Momsbeskattningen av varor och...

arrow_forward
rr

Deposition vid leasing/hyra

Vid tecknandet av leasing-/hyresavtal får företaget ibland betala en depositionsavgift till uthyraren som ett slags säkerhet. Depositionsavgiften utgör en fordran på det uthyrande företaget och betalas tillbaka vid leasing-/hyresperiodens slut. Beroende på avtalsperiodens längd kan depositionen var...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde

Bokslut Finansiella anläggningstillgångar ska enligt 4 kap. 3 § ÅRL tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av bestämmelserna i 5 § (nedskrivning) och 6 § (uppskrivning). I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska enli...

arrow_forward
rr

IFRS

En förkortning av International Financial Reporting Standards. Redovisningsstandarder som benämns IFRS med ett nummer (exempelvis IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas) ges ut IASB. IAS och IFRS benämns tillsammans IFRS eller IFRS-regelverket. Idag (december 2021) finns följande standarder i form av ...

arrow_forward
rr

Bokföringsmässiga grunder

Enligt 2 kap. 4 § ÅRL ska årsredovisning upprättas enligt principen om periodisering eller bokföringsmässiga grunder (”accrual basis”), dvs. intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen. Inkomster och utgifter ska periodiseras till det ...

arrow_forward
rs

Lösen av leasing

Definition Avslut av leasingkontrakt genom utköp av den leasade egendomen.

arrow_forward
rm

Tjänst

Definition Momsen har en egen definition av begreppet tjänst. För att definiera begreppet tjänst hänvisas till begreppet vara och motsatsvis det som inte är en vara är en tjänst. Alla materiella ting är varor i momshänseende. Utöver dessa materiella ting definieras även gas, värme, kyla och elektri...

arrow_forward
Visar 991 till 1000 av 5129 träffar.