Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Uppdragsavtal

arrow_forward
§

Förmånsrättslag (1970:979)

arrow_forward
rm

Överpris

arrow_forward
rm

Övertidsmat

Definition En arbetsgivare kan utan inkomstskattekonsekvenser ge sina anställda enklare förmåner. Går arbetsgivaren utanför dessa ramar leder det till förmånsbeskattning. För inkomstskattefrihet krävs att förmånen riktar sig till hela personalen och att den inte utgör ersättning för utfört arbete. ...

arrow_forward
rr

Övriga skatter

Bokslut Övriga skatter som redovisas i resultaträkningen, innefattar skatter som inte har karaktär av inkomstskatter. De ska redovisas här bara i den mån skatten, enligt god redovisningssed, inte ska redovisas på annan plats i resultaträkningen. För närvarande förekommer det inga svenska skatter so...

arrow_forward
rs

Tjänstepension

Definition Den pension som en anställd genom avtal med sin arbetsgivare har rätt till när den anställde uppnår en viss ålder. Lagrum 28 kap. och 58 kap. IL

arrow_forward
rr

Ersättningsfond

Om företaget erhåller försäkringsersättning för egendom som skadats eller förstörts utgör ersättningen en skattepliktig intäkt samma år den erhålls. För att undvika den direkta skatteeffekten kan avsättning motsvarande ersättningen göras till en ersättningsfond. Löpande bokföring Avsättning till, ...

arrow_forward
§

Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar

arrow_forward
rr

Reklamskatt

Enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam ska reklamskatt betalas för annonser som är avsedda att offentliggöras inom landet och för reklam som är avsedd att spridas inom landet i annan form än annons. Den generella reklamskattesatsen är 7,65 %. Reklamskatten för annons i periodisk pu...

arrow_forward
rr

Utsläppsrätter

Systemet med utsläppsrätter är ett resultat av Kyotoavtalet och administreras i Europa av EU. Det introducerades 2005. Syftet med utsläppsrätter är att minska utsläppen av växthusgaser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, vilket görs genom att en övre gräns sätts för hur stora de totala ut...

arrow_forward
Visar 991 till 1000 av 5043 träffar.