Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Tjänstepension

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren, 9 av 10 anställda har tjänstepension. Om det finns kollektivavtal på ens arbetsplats så tillhör man sannolikt ett de av fyra största tjänstepensionsavtalen, men även om det inte finns något kollektivavtal så väljer många arbetsgiv...

arrow_forward
rr

Försäljning

Ett företags försäljningsinkomster kan avse både försäljning av varor och tjänster, försäljning av tillgångar och försäljning av verksamheten. Försäljning av varor och tjänster i företagets normala verksamhet redovisas i posten Nettoomsättning i resultaträkningen. Löpande bokföring Intäkter som in...

arrow_forward
rs

Förbrukningsinventarier

Definition Inventarier av mindre värde eller vars ekonomiska livslängd kan antas vara högst tre år. Lagrum 18 kap. 4 § IL Kommentar Utgifter för att anskaffa inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Utgifter för förbrukningsinventarier får däremot dras av omedelbart. Reglerna om...

arrow_forward
rr

Varulagervärdering

I bokslutet ska kvarvarande lager (redovisade i kontogrupp 14) av såväl inköpta som egentillverkade varor och produkter samt förrådsmaterial inventeras och värderas. Enligt lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen måste ett varulager inventeras och värderas en gång om året...

arrow_forward
rs

Bilkostnader

Definition Kostnader för bilar i näringsverksamheten. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Bilkostnader regleras inte i någon särskild paragraf i inkomstskattelagen. De är normalt avdragsgilla i näringsverksamheten med stöd av huvudregeln att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dra...

arrow_forward
rm

Avdrag

Definition Ett vanligt missförstånd är att momsen alltid är avdragsgill och att momsen därför inte kan bli en kostnad. För att någon ska ha rätt att få dra av moms eller få moms återbetald krävs avdragsrätt (8 kap. momslagen) eller rätt till återbetalning av moms (10 kap. momslagen). Båda begreppen...

arrow_forward
rr

Avgifter

Med avgifter avses här de mindre belopp som t.ex. bank, post ochplusgirot tar för sina tjänster. Med undantag för kreditavgifter och aviseringsavgifter i samband med krediter, inkasso och importavgifter (frakt) och kontokortsavgifter kan de flesta avgifter bokföras i kontogrupp 65 eller 69. Löpand...

arrow_forward
rm

Omsättning

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda: omsättning görs av varor eller tjänster omsättningen är momspliktig omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap omsättningen görs inom landet. Huvudre...

arrow_forward
rr

Pensionsförsäkring

Utöver arbetsgivarens pensionskostnader i arbetsgivaravgifterna för garanti- och tilläggspension finns möjligheter till kompletterande pensionsförmåner för de anställda i form av pensionsförsäkringar. Löpande bokföring Företagets erlagda pensionsförsäkringspremier kan debiteras konto 7410 Pension...

arrow_forward
rl

Föräldralön

Avtal I kollektivavtal kan det finns bestämmelser om föräldralön eller föräldrapenningtillägg. Detta är en ersättning som betalas ut av arbetsgivaren som komplement till föräldrapenningen som betalas ut av Försäkringskassan. Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan välja att de vi...

arrow_forward
Visar 91 till 100 av 5043 träffar.