Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Faktura

Definition Fakturan är ett viktigt dokument då den utgör den vanligaste handlingen som utvisar krav på betalning för en såld vara eller tjänst. I momshänseende är handlingen mycket viktig då den dessutom utgör det underlag som ska finnas för att styrka (bevisa) avdragsrätten för ingående moms. Det ...

arrow_forward
rs

Inventarier

Definition Maskiner och andra inventarier som innehas för stadigvarande bruk. Lagrum 18 kap. IL Kommentar Begreppet inventarier är inte definierat i lagtexten, men gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda att för stadigvarande bruk. Som inventarier räknas också koncessioner, pat...

arrow_forward
§

Årsredovisningslag (1995:1554)

arrow_forward
rl

Avräkningsperiod

Avräkningsperioden är den period som föregår löneperioden. Vid s.k. avvikelserapportering tas den frånvaro och de tillägg med, som skett under avräkningsperioden, på den fasta lönen i löneperioden. Vid löneberedning för arbetare med timlön eller månadslön, betalas vanligen lön för arbetad tid i av...

arrow_forward
ra

Semester

Semesterlagen reglerar arbetstagares rätt till semesterledighet och semesterlön. Den 1 april 2010 förenklades semesterlagen, både i sak och språkligt. Lagen ger anställda rätt till 25 dagars semesterledighet per år. Arbetstagaren har normalt rätt till betalning från arbetsgivaren under denna ledigh...

arrow_forward
rr

Donationer

Löpande bokföring Lämnade donationer kan debiteras konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor men skattemässigt medges normalt inte avdrag för sådana utgifter utan dessa betraktas som ej avdragsgilla kostnader som måste återföras i inkomstdeklarationen. Jfr sponsring. Erhållna donationer krediteras konto ...

arrow_forward
rr

Avfall

Löpande bokföring Företagets utgifter för avfallshantering, sophämtning, hyra av container för borttransportering av industri- och byggnadsavfall etc. redovisas på samma sätt som företagets övriga utgifter för renhållning och städning. Vid hyra av container för annat ändamål än avfallshantering, le...

arrow_forward
rr

Inteckningslån

Inteckningslån är enligt allmänt språkbruk ett lån som grundar sig på säkerheter i form av inteckningar. Företagsinteckningar utgörs av inteckning i företagets lösa egendom. Vid fastighetsinteckning ställs fastigheten som säkerhet genom att ett pantbrev registreras och överlämnas till långivaren. V...

arrow_forward
rr

Leasing/leasingavtal

Ett leasingavtal är enligt K3 punkt 20.2 avtal enligt vilket en leasegivare på avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalning. Denna definition innebär att exempelvis hyresavtal om lokaler är ett leasingavtal. I K2 finns ingen definit...

arrow_forward
rr

Kostnadsföringsmodellen

Kostnadsföringsmodellen är en modell för redovisning av utgifter som avser framtagande av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Enlig kostnadsföringsmodellen ska enligt K3 punkt 18.7 alla utgifter som avser framtagande av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång redov...

arrow_forward
Visar 91 till 100 av 5129 träffar.