Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

”Spindel”

arrow_forward
rr

Övriga skatter

Bokslut Övriga skatter som redovisas i resultaträkningen, innefattar skatter som inte har karaktär av inkomstskatter. De ska redovisas här bara i den mån skatten, enligt god redovisningssed, inte ska redovisas på annan plats i resultaträkningen. För närvarande förekommer det inga svenska skatter so...

arrow_forward
rr

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader som redovisas i resultaträkningen, ska enligt propositionens författningskommentarer till ÅRL bestå av ”kostnader som inte lämpligen kan placeras under någon av resultaträkningens övriga poster”. Kostnaderna kan vara att hänföra till sekundära aktiviteter eller verksamhet so...

arrow_forward
rr

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter som redovisas i resultaträkningen, definieras i författningskommentarerna till ÅRL som intäkter från sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet. Sådana intäkter tillhör inte den primära försäljningsverksamheten och kan ligga utanför företagets kärnverksamhet. Företag som...

arrow_forward
rr

Övriga långfristiga ersättningar

K3-regler Övriga långfristiga ersättningar är enligt punkt 28.23 ersättningar till anställda som inte förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning...

arrow_forward
rl

Övriga gåvor

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229).

arrow_forward
rr

Övriga finansiella skulder

K3-regler Övriga finansiella skulder är enligt punkt 12.10 finansiella skulder som företaget inte har klassificerat i värderingskategorin Finansiella tillgångar och finansiella skulder som innehas för handel.

arrow_forward
rr

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Enligt tryggandelagen ska arbetsgivare redovisa i en post i balansräkningen benämnd Avsatt till pensioner under rubriken Avsättning den förpliktelse som beräknats enligt tryggandelagen. Övriga pensionsåtagande redovisas i denna post i balansräkningen. K3-regler Enligt RedR 1 återfinns denna post i...

arrow_forward
rr

Övningskvitto

Enligt 2 kap. 26 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 18 § SKVFS 2014:10 en utskrift enbart för övningsändamål från ett kassaregister med uppgifter som liknar de uppgifter som ska finnas på ett kassakvitto.

arrow_forward
ra

Övervakning

arrow_forward
Visar 1 till 10 av 5129 träffar.