Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 418 träffar

ra

Semester

Semesterlagen reglerar arbetstagares rätt till semesterledighet och semesterlön. Den 1 april 2010 förenklades semesterlagen, både i sak och språkligt. Lagen ger anställda rätt till 25 dagars semesterledighet per år. Arbetstagaren har normalt rätt till betalning från arbetsgivaren under denna ledigh...

arrow_forward
ra

Arbetskläder

Definition Arbetskläder är visst slag av kläder, ofta tillhandahållna av arbetsgivaren. Syftet är att arbetstagarna ska bära särskild klädsel vid utförande av arbete. På vissa arbetsplatser är arbetstagare enligt lag skyldig att bära särskilda arbetskläder. Inom exempelvis landstinget ska behandla...

arrow_forward
ra

Whistle Blowing - ”visslare”

arrow_forward
ra

Hemarbete

Hemarbetare kan antingen avse sådana arbetstagare som enligt anställningsavtal har rätt att utföra en del av eller hela sitt arbete från hemmet. Om en arbetstagare har denna rätt saknar arbetsgivaren möjlighet att övervaka arbetet varför arbetstidslagen inte är tillämplig på förhållandet. Det är up...

arrow_forward
ra

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Det finns endast två former av uppsägningar från arbetsgivarens sida. En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste välja mellan dessa uppsägningsgrunder. De kan inte åberopas samtidigt och inte heller alternativt. I vissa avseenden är regler...

arrow_forward
ra

Föräldraledighet

Enligt föräldraledighetslagen har anställda under vissa förutsättningar rätt att som föräldrar vara lediga från sitt arbete för vård av barn. För att få en fullständig bild av de olika formerna av ledighet måste man också känna till reglerna om föräldrapenning eftersom vissa former av föräldraledig...

arrow_forward
ra

A-kassa

arrow_forward
ra

Allmän visstidsanställning

Definition Arbetsgivare och arbetstagare får träffa avtal om allmän visstidsanställning. Denna tidsbegränsade anställningsform kan användas fritt utan att man behöver ange något speciellt skäl. Det finns dock en tidsgräns. Det är enligt lagens förarbeten inte heller tanken att en allmän visstidsans...

arrow_forward
ra

Friskvård

Det förekommer att arbetsgivare låter arbetstagare träna eller utöva annan friskvård på arbetstid, såsom till exempel ridning, golf, yoga och avstressningsövningar eller få massage. Vidare finns det möjlighet för arbetsgivare att erbjuda arbetstagare ett friskvårdsbidrag. Dylika anställningsförmåne...

arrow_forward
ra

Värvningsförbud

Definition En klausul i avtal om förbud mot värvning. En klausul om förbud mot värvning kan avse såväl förbud mot att värva tidigare medarbetare som förbud mot att värva kunder. För värvningsklausuler gäller som grundregel avtalsfrihet men inskränkningarna i avtalsfriheten regleras i 36 och 38 §§ a...

arrow_forward