Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 422 träffar

ra

Arbetsbefrielse

Arbetsbefrielse innebär att arbetstagaren inte behöver arbeta eller i övrigt stå till arbetsgivarens förfogande. Att arbetsbefria en arbetstagare kan till exempel förekomma efter uppsägning från endera parten med anledning av att man vill undvika att arbetstagaren antingen tillskansar sig ytterliga...

arrow_forward
ra

Anhållande och häktning

Anhållande och häktning är exempel på så kallade tvångsmedel, det vill säga åtgärder som på ett eller annat sätt inskränker en persons fri- och rättigheter. Om den person som blir anhållen eller häktad har givit orsak till detta så kan det diskuteras om inte frånvaron från arbetet är att betrakta ...

arrow_forward
ra

Arbetstidsmått

Att mäta arbetstid kan ha betydelse i olika arbetsrättsliga sammanhang. Heltid motsvaras av 40 timmars arbete per vecka. Om man räknar timmar per månad brukar man ofta räkna med 172 timmars arbete per månad, men det kan se olika ut i olika kollektivavtal i vilka arbetstidsmåttet ofta definieras, me...

arrow_forward
ra

Kollektivavtal - normerande verkan

Kollektivavtal har så kallad normerande verkan på anställningsavtal, vilket innebär att de binder medlemmar i organisationer som är parter i avtalet till den del det avser samma tillämpningsområde. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal kan inte träffa individuella avtal med en arbetst...

arrow_forward
ra

Bastubadarprincipen

Rättspraxis Om en omplacering, som i och för sig sker inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet, medför ingripande verkningar för den anställde, exempelvis i fråga om lön, arbetsuppgifter eller arbetstider, krävs enligt rättspraxis godtagbara skäl för omplaceringen. Denna princip brukar kallas...

arrow_forward
ra

Semester

Semesterlagen reglerar arbetstagares rätt till semesterledighet och semesterlön. Den 1 april 2010 förenklades semesterlagen, både i sak och språkligt. Lagen ger anställda rätt till 25 dagars semesterledighet per år. Arbetstagaren har normalt rätt till betalning från arbetsgivaren under denna ledigh...

arrow_forward
ra

Anställningsbekräftelse

Definition Anställningsbekräftelse upprättas av arbetsgivaren och bekräftar vad anställningen innebär. Av anställningsbekräftelsen ska det framgå huruvida anställningen är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Vidare ska andra huvudsakliga villkor framgå, såsom lön och övrig...

arrow_forward
ra

Personalfest

Att företag anordnar särskilda evenemang som till exempel julfester för sina anställda är relativt vanligt förekommande. De anställde bjuds då in att umgås tillsammans med sina kollegor på eller i anslutning till arbetsplatsen. Dessa evenemang sker vanligen på fritiden. Normalt sett gäller att en ...

arrow_forward
ra

Arbetsplats

Definition Med arbetsplats avses den geografiska begränsning, det arbetsställe, inom vilken arbete utföres. Arbetsplats kan i dagligt tal även avse ett vidare begrepp än just placeringsorten. Man talar ibland även om arbetsplats i form av den exakta plats där en anställd utför sitt arbete, dvs. ett...

arrow_forward
ra

Arbetstid

Lagregler om arbetstid infördes i Sverige första gången 1919. Reglerna har därefter ändrats flera gånger. Från slutet av 1950-talet gjordes lagreglerna dispositiva (dvs. avtalsbara) i stor utsträckning. Numera finns åtskilliga bestämmelser om arbetstid i kollektivavtalen. Den viktigaste lagen om a...

arrow_forward