Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Matchningsprincipen

Matchningsprincipen innebär i ekonomiska sammanhang att kostnader och intäkter som hör samman ska matcha varandra i samma tidsperiod. Ett exempel på detta finns i K2 punkt 7.5 som anger att en utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som företage...

arrow_forward
rl

Allmän pension

För den som är född 1954 eller senare så består den allmänna, statliga, pensionen av inkomstpension och premiepension. Om man är född 1938-1953 så kan även tilläggspension ingå och för den som är född 1937 eller tidigare består den allmänna pensionen av tilläggspension och eventuellt även garantipe...

arrow_forward
rl

Tjänstepension

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren, 9 av 10 anställda har tjänstepension. Om det finns kollektivavtal på ens arbetsplats så tillhör man sannolikt ett de av fyra största tjänstepensionsavtalen, men även om det inte finns något kollektivavtal så väljer många arbetsgiv...

arrow_forward
rm

Faktura

Definition Fakturan är ett viktigt dokument då den utgör den vanligaste handlingen som utvisar krav på betalning för en såld vara eller tjänst. I momshänseende är handlingen mycket viktig då den dessutom utgör det underlag som ska finnas för att styrka (bevisa) avdragsrätten för ingående moms. Det ...

arrow_forward
rs

Ökade levnadskostnader

Definition Som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, ökade måltidsutgifter samt diverse småutgifter. Lagrum 12 kap. 6 § IL

arrow_forward
rr

Reservfond, aktiebolag

Vid bolagsstämman fattas beslut om hur fritt eget kapital/ansamlad förlust ska disponeras. Avsättning till reservfond i aktiebolag är sedan ett antal år tillbaka frivillig. Reservfonden utgör dock fortfarande bundet eget kapital och får därför inte användas till utdelning till aktieägarna. Minsknin...

arrow_forward
rb

Verksamhetsföremål

Definition Verksamhetsföremålet är den obligatoriska beskrivningen av bolagets affärsverksamhet i aktiebolagets bolagsordning. Det är en av de tvingande delar som ska finnas med i en bolagsordning. Aktiebolagen föreskriver alltså att bolagsordningen ska innehålla information om ”föremålet för bolag...

arrow_forward
rr

Parkeringsavgifter

Löpande bokföring Företagets utgifter för parkering avseende ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader, exempelvis i kontogrupp 56 Kostnader för transportmedel. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda särskilda u...

arrow_forward
rb

Kontantemission

Definition Kontantemission är en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot betalning genom insättning av kontanta medel på ett för ändamålet öppnat emissionskonto hos bank eller kreditinstitut. Kontantemission skiljer sig alltså från Apportemission, där värdepappren ...

arrow_forward
ra

Arbetstidsmått

Att mäta arbetstid kan ha betydelse i olika arbetsrättsliga sammanhang. Heltid motsvaras av 40 timmars arbete per vecka. Om man räknar timmar per månad brukar man ofta räkna med 172 timmars arbete per månad, men det kan se olika ut i olika kollektivavtal i vilka arbetstidsmåttet ofta definieras, me...

arrow_forward
Visar 1 till 10 av 5129 träffar.