Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Parkeringsavgifter

Löpande bokföring Företagets utgifter för parkering avseende ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader, exempelvis i kontogrupp 56 Kostnader för transportmedel. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda särskilda u...

arrow_forward
rb

Kupongbolag

Definition Kupongbolag kallas ett aktiebolag som inte är Avstämningsbolag. I ett kupongbolag är aktierättigheterna i princip knutna till fysiska handlingar, bland annat till Aktiebrev, Aktiebok eller Utdelningskupong. De flesta svenska aktiebolag är kupongbolag. Kupongbolag är normalt sett privat...

arrow_forward
rr

Koncernbidrag

Bokslut Redovisningen av koncernbidrag görs normalt inte i den löpande bokföringen utan först i samband med bokslutsarbetet. Koncernbidraget är en bokslutstransaktion (således inte en affärshändelse) som följer av att företag utnyttjar den skattemässiga möjligheten att ge och få koncernbidrag. Exem...

arrow_forward
rb

Kontantemission

Definition Kontantemission är en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot betalning genom insättning av kontanta medel på ett för ändamålet öppnat emissionskonto hos bank eller kreditinstitut. Kontantemission skiljer sig alltså från Apportemission, där värdepappren ...

arrow_forward
rr

Ej reskontraförda leverantörsskulder

Ej reskontraförda leverantörsskulder återfinns på konto 2448 i BAS och används normalt i bokslutsarbetet när leverantörsreskontran har stängts för nya transaktioner på räkenskapsåret men där det efter stängningen har anlänt fakturor till företaget som tillhör räkenskapsåret. Posten ingår i posten l...

arrow_forward
rb

Bolagsstämmans uppgifter och beslut

Definition Bolagsstämman är det överordnade organet med i princip oinskränkt makt över bolaget. Därför är det naturligt att det inte finns någon uppräkning av vilka arbetsuppgifter som ligger på stämman, som det gör för andra bolagsorgan. Stämman förutsätts själv ta initiativ till sina aktiviteter....

arrow_forward
rr

Trängselskatt

Trängselskatt tas numera ut för svenskregistrerade bilar som körs in och ut ur Stockholms respektive Göteborgs innerstad. Med bil avses i detta sammanhang personbil (även miljö- och taxibilar), lastbil och buss. Mer information kan hämtas på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se. ...

arrow_forward
rr

Representation

Löpande bokföring Representation debiteras konto 6070 Representation. Bokslut I resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL, resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2 och resultaträkning, allmänna regler enligt K3 ingår kostnaderna för representation bland Övriga externa kostnader. Dett...

arrow_forward
rr

Emissionskostnader

Emissionskostnader är normalt ett samlingsbegrepp för olika typer av direkt utgifter som ett företag ådrar sig i samband med en nyemission. Vanliga utgifter är sådana för prospekt och utgifter för legala och andra rådgivare. Löpande bokföring Emissionskostnader debiteras normalt på konto 2097 Fri ...

arrow_forward
rr

Aktiveringsmodellen

K3-regler I punkt 18.7 finns ett val mellan att tillämpa kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen vid framtagning av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Modell för redovisning av utgifter som enligt punkt 18.12 avser framtagande av internt upparbetade immateriella anläg...

arrow_forward
Visar 1 till 10 av 5129 träffar.